Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom tovarov  internetovej stránky (e-shopu: GANGshop.sk) je:

 2. Rider California EU s.r.o., Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka číslo: 145458/B, Oddiel: Sro

  Bzovícka 3175/18

  85107  Bratislava 

  IČO: 53055250 

  DIČ: SK2121260823

 3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

2. Cena

 1. Nie som platiteľom DPH.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

  

3. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

4. Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

          a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

          b. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

           a. zľavy pri posielani NOVINIEK email, treba mať aktívny ODBER NOVINIEK  vložením emailovej adresy pre odber noviniek a odber zľiav.

           b. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu ( facebook, zľava dňa  atď. ),

           c. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

5. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 10  pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná aj zálohová faktúra (záručný list). A po zaplateni je zakaznikovi emailom poslaná aj faktúra (daňový doklad).

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

        a. Slovenskej pošty,

        b. kuriérskej spoločnosti,

        

 

6. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní na Slovenskej pošte alebo kuriérovi):


- Balík na poštu: 2,40 €

- Kuriér Slovenskej pošty: 3,00 €

Doručenie tovaru je do 1 pracovného dňa po expedícii z nášho skladu.

 

7. Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

8. Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku. A to formou emailu: gangshop@gmail.com alebo telefonicky 0951 124 505 

 

9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „* “ hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z.  do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 5. Náklady na vrátenie a výmenu  tovaru znáša spotrebiteľ.      

 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 8. Adresa pre vrátenie tovaru: Isklad 200418/09 GANGshop.sk, Stará Vajnorská 11 83104  Bratislava

10. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

      

1. Záručné podmienky

 1. Záručná doba, všetkým osobám používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČO) a preto sa tento údaj môže líšiť. Pokiaľ nie je uvedené inak, je na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope záruka 24 mesiacov na výrobné vady

 2. Faktúra slúži ako doklad o záručnej dobe.

 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na elektronickú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar. Nárok na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením, používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach spotrebiteľom. Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na spotrebiteľa v momente prevzatia tovaru od kuriéra.

 4. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci v prípade, ak spotrebiteľ takéto vady alebo rozdiely v množstve zistí kontrolou pred kuriérom a oznámi to predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru (ihneď = v ten deň). V takomto prípade, ak sa zistia vady tovaru alebo rozdiel v množstve pri prevzatí tovaru, spotrebiteľ je povinný vykonať zápis do dodacieho listu a kuriér je povinný potvrdiť spotrebiteľovi zápis do dodacieho listu, že tovar je vadný, alebo že existujú rozdiely v množstve tovaru. Za iný spôsob reklamácie predávajúci nenesie zodpovednosť.

 5. Spotrebiteľ má právo požadovať odstránenie záručných vád ak sú odstrániteľné, v opačnom prípade môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Spotrebiteľ má právo voľby spomedzi vyššie uvedených nárokov z vád tovaru v prípade, ak predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom doručí oznámenie o vade tovaru, v opačnom prípade má toto právo predávajúci.

 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy spotrebiteľa. Spotrebiteľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar spotrebiteľ od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru spotrebiteľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie, ktorého bez vád potvrdil spotrebiteľ pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude spotrebiteľovi poskytnuté.

 7. Upozorňujeme tiež spotrebiteľov, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.

2. Reklamačný poriadok

 1. V prípade záujmu reklamácie zakúpeného produktu je potrebné na našu e-mailovú adresu gangshop.sk@gmail.com zaslať fotografiu reklamovaného produktu s detailom na reklamovanú vadu. Po prijatí fotodokumentácie Vám zašleme odpoveďou na email predbežné vyjadrenie o reklamácií. Na základe predbežného vyjadrenia je už len na Vás, či sa rozhodnete zakúpený tovar skutočne reklamovať. V mnohých prípadoch tak ušetríte dvoje náklady za prepravu. Ak sa rozhodnete reklamáciu uskutočniť, je potrebné vyplnený elektronický formulár vytlačiť a priložiť k reklamovanému tovaru. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka.Prosíme neposielajte tovar na dobierku, pretože nebude prevzatý. Po obdržaní zásielky bude reklamácia spracovaná a najneskôr do 30 dní od príjmu reklamácie Vám zašleme písomné stanovisko o výsledku reklamácie. V prípade nedodržania reklamačného poriadku si GANGSHOP.sk vyhradzuje právo reklamáciu neprijať

 2. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore, ak sa jedná o reklamáciu do 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.

 3. V prípade uznanej reklamácie bude opravený tovar zaslaný bezplatne na adresu zákazníka, alebo mu budú vrátené peňažné prostriedky na účet.

.

11. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: Spoločnosť, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová. IČO a DIČ.

 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

12. Práva a povinnosti zmluvných strán a Zmluvná pokuta

 1.  Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2.  Kupujúci je povinný:

           a. prevziať objednaný tovar

           c. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu

           c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

      3. Predávajúci je povinný:

           a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

           b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, zaručný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka

       4. Zmluvná pokuta

            a. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a

            b. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

 

13. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 18. júla 2014.

 

V Bratislave, 02. 06. 2020      

Michal Jozaf, GANGshop.sk

 

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

e-mail: ba@soi.sk